مجوزهای اخذ شده شرکت حداقل

  

    - مجوز معامله اوراق بهادار پذیرفته‌شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای دیگران و به‌حساب آن‌ها
    - مجوز معامله فرآورده‌‌های نفت و پتروشیمی پذیرفته شده در بورس کالای ایران برای دیگران و به حساب آن‌ها
    - مجوز معامله محصولات فلزی پذیرفته شده در بورس کالای ایران برای دیگران و به حساب آن‌ها
    - مجوز معامله محصولات کشاورزی پذیرفته شده در بورس کالای ایران برای دیگران و به حساب آن‌ها
    - مجوز مشاور پذیرش
    - مجوز سبدگردانی
    - مجوز بازارگردانی
    - مجوز قرارداد های آتی در بورس کالا
    - مجوز فرابورس (OTC)
    - مجوز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
    - مجوز معاملات برخط اوراق بهادار
    - مجوز معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
    - مجوز مشاور سرمایه‌گذاری