خدمات سبد گردان حداقل

 معرفی خدمات:

1. خرید و فروش اوراق بهادار براي اشخاص با بررسی هاي کارشناسانه افراد خبره

2.  انجام فعالیت سبدگردانی در قالب کد معاملاتی اختصاصی صاحب سبد

3.  شرکت در مجامع سالانه، اعمال حق رأي، دریافت سود و انجام عملیات مربوط به افزایش سرمایه