کنترل تضاد منافع حداقل

1-   شرکت کارگزاری بهمن تمام تلاش خود را  در راستای به حداکثر رسانیدن منافع سرمایه گذاران انجام خواهد داد و به منظور جلوگیری از ایجاد تضاد منافع کلیه معاملات   مربوط سبدگردانی از طریق همین کارگزاری صورت می پذیرد.لازم به ذکر است تاکنون کلیه معاملات سبدگردانی از طریق همین کارگزاری انجام گرفته است.همچنین با توجه به توافقی بودن نرخ و نحوه محاسبه کارمزد سبدگردانی، امکان ایجاد تضاد منافع بین سرمایه گذار و سبدگردان کمتر می شود..