منابع اطلاعاتی سبد گردان حداقل

       منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت گردآوري و ثبت و ضبط اطلاعات و تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرند:

  1. استفاده از سایت بهمن تحلیل جهت دسترسی به اخبار و اطلاعات بازار
  2. استفاده از نرم افزار ره آورد نوین جهت دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام مورد نیاز تحلیل ها
  3. استفاده از نرم افزار تدبیرپرداز جهت ثبت و ضبط و جمع بندي اطلاعات مربوط به سبدها
  4. استفاده از سایت های معتبر اطلاع رسانی بورس codal و TSETMC